OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

obchodní společnosti SU-servis, s. r. o., IČ:14502283 se sídlem České Budějovice, Hraniční 2805/6, PSČ 370 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích
pod sp. zn. C 638, platné pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.su-servis.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují ve smyslu §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou SU-servisem, s. r. o. (dále jen prodávající) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího na adrese www.su-servis.cz (dále jen e-shop).

1.2. Zákazníci VIP obdrží výhodnějí cenové nabídky zasílané přímo na e-mail zakazníka.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na smluvní vztah prodávajícího a kupujícího se neužije ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu k jakémukoli zboží
prezentovanému v eshopu.
2.2. V rámci e-shopu jsou prodávajícím uvedeny informace o zboží, jeho popis, ceny a množství. Uvedené ceny jsou cenami konečnými včetně daně z přidané hodnoty a všech
případných dalších poplatků.
2.3. V rámci e-shopu jsou uvedeny rovněž informace o nákladech na zabalení a odeslání zboží, má-li být dle uzavřené kupní smlouvy odesláno na území české republiky. Prodávající
nezasílá zboží mimo českou republiku.
2.4. Kupující zahájí uzavírání kupní smlouvy tím, že v e-shopu vyplní objednávkový formulář, v němž uvede zejména druh a množství objednávaného zboží (standardně vložením
do „elektronického nákupního košíku“) a zvolí způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení. Dále uvede vyžadované údaje sloužící k jeho identifikací. Vyplněný formulář odešle
po kontrole jeho správností prodávajícímu (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky je kupující vázán.
2.5. Prodávající přijetí objednávky bezprostředně po jejím obdržení potvrdí odesláním e-mailu na elektronickou adresu uvedenou v objednávce. Zpráva o přijetí objednávky není
akceptací objednávky a na jejím základě nedochází k uzavření kupní smlouvy. V případě, že u prodávajícího z jakéhokoli důvodu vzniknou pochybnosti o obsahu objednávky (zejména
s ohledem na množství či cenu objednávaného zboží), je oprávněn si kdykoli vyžádat dodatečné potvrzení objednávky písemně, telefonicky či e-mailem.
2.6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení o akceptaci objednávky prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

3. Platební podmínky

3.1. Kupujícímu je v průběhu objednávání dáno na výběr, zda uhradí sjednanou kupní cenu a náklady spojené se zabalením a doručením zboží hotově při převzetí zboží v podnikové
prodejně DSU, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, bankovním převodem na číslo účtu s variabilním symbolem uvedeném na prodejce, nebo kartou
přes on-line platební bránu.
3.2. Společně s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit v návaznosti na jím zvolený způsob vyzvednutí či dopravy též náklady na zabalení a dopravu zboží. Rovněž tyto
náklady se v dalších ustanoveních považují za kupní cenu, není-li výslovně stanoveno jinak.
3.3. V případě hotovostní platby, platby na dobírku, platby převodem či platby kartou je kupní cena zboží splatná při jeho převzetí. V případě bezhotovostní platby bankovním
převodem je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je v posléze uvedeném případě povinen označit platbu kupní ceny variabilním symbolem
sděleným mu prodávajícím; kupní cena se v takovém případě považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího.
3.4. Prodávající je v odůvodněných případech oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Učiní tak zejména v případě, kdy pojme pochybnosti
o čestných úmyslech kupujícího, či v případě, kdy mu na jeho žádost nebude dodatečně potvrzena objednávka dle odst. 2. 5. VOP.
3.5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny uvedené v e-shopu již obsahují údaje odpovídající této dani. Prodávající v případech, kdy je to obvyklé nebo právními
předpisy stanovené, vystaví daňový doklad (fakturu), který zašle či předá kupujícímu společně se zbožím nebo mu ji zašle dodatečně e-mailem na elektronickou adresu uvedenou
v objednávce.
3.6. Případné slevy poskytované prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

4. Dodání zboží

4.1. Kupující je povinen převzít zboží v místě určeném v objednávce, případně v místě, do něhož ho má prodávající dle kupní smlouvy dopravit.
4.2. Při převzetí dopravovaného zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a všechny případné závady neprodleně uplatnit u přepravce. Rovněž je povinen
převzetí zboží písemně stvrdit osobě, která mu zboží vydává.
4.3. Je-li z důvodů na straně kupujícího zapotřebí doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než jaký byl zvolen v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží či spojené s jiným způsobem jeho doručení.
4.4. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat a případné nedostatky neprodleně uplatnit u prodávajícího.

5. Možnosti odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu §419 občanského zákoníku, má v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit bez uvedení důvodu od uzavřené kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se tato od počátku ruší. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od odstoupení, zaslat či předat zboží prodávajícímu. Kupující nese v případě odstoupení od smlouvy veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i tehdy, nelze-li zboží pro svou povahu vrátit obvyklou poštovní cestou. Formulář odstoupení spotřebitele od smlouvy ke stažení zde.
5.3. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu do 14 dnů od odstoupení peněžní prostředky, které od něj přijal, a to stejným způsobem, jakým je od něj přijal. Se souhlasem kupujícího lze peněžní prostředky vrátit i jiným způsobem, pokud to nebude spojeno s dalšími náklady pro kupujícího. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
dříve, než mu kupující vrátí zboží anebo dokud neprokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na úhradu vzniklé škody na vraceném zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.4. Má-li být či byl-li kupujícímu spolu se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi kupujícím a podávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, podle níž dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva bez dalšího upozornění účinnosti. Kupující je v takovém případě povinen vrátit prodávajícimu s kupní cenou rovněž dárek.
5.5. Prodávající je kdykoli až do převzetí zboží kupujícím oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pokud už byla kupní cena uhrazena, je prodávající povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu, a to bezhotovostně na jím označený účet.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1. Další práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174), jakož i příslušnými ustanoveními zákona na ochranu spotřebitele.
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převezme, toto zboží má ujednané vlastnosti, hodí se k obvyklému účelu použití a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat:
- odstranění vady
- dodání nové věci nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího
- přiměřenou slevu
- odstoupení od kupní smlouvy
Kupující sdělí dodavateli při oznámení vady, jaké právo si zvolil.
6.4. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího, a to i na adrese jeho podnikové prodejny DSU, v níž zboží převzal (odst. 3.1. VOP).
6.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, nebo je sám způsobil. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.  
6.6. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (§ 2161 odst. 2 občanského zákoníku). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od jeho převzetí (§ 2165 odst. 1 občanského zákoníku).
6.7. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace, zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu reklamace a řádného zdůvodnění reklamace včetně doložení způsobu nabytí reklamovaného zboží.
6.8. Kupujícímu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění jeho práva z vadného plnění. Náklady vynaložené na doručení výrobku prodávajícímu budou kupujícímu v případě prokázání vady vráceny na základě předložení dokladu o zaplacení.
6.9. Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodávající vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.
6.10. Reklamace včetně odstranění vad bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší.

7. Další ujednání

7.1. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující až okamžikem úplného uhrazení kupní ceny.
7.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, konkrétně jména a příjmení, adresy bydliště či sídla, případně identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla,
adresy elektronické pošty a telefonního čísla. Tyto osobní údaje poskytuje dobrovolně a přesně, za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy. Kupující souhlasí s jejich zpracováním
prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a to na dobu neurčitou. Tento souhlas může být písemně odvolán.
7.3. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací vztahujících se ke zboží na svou elektronickou adresu.
7.4. S případnými stížnostmi se kupující může obrátit na prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy: obchod@su-servis.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
7.5. V případně sporu kupujícího s prodávajícím, který se mezi účastníky nepodaří vyřešit přímo, se může kupující obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jímž je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky a jejími obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem
č. 634/1992 Sb.
8.2. Uzavřená kupní smlouva včetně VOP je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.
8.3. Tyto VOP jsou zveřejněny v e-shopu prodávajícího způsobem umožňujícím dálkový přístup a jejich samostatné stažení a uložení. Kupní smlouvu není možno uzavřít bez
akceptace těchto VOP; jejich akceptace je proto včleněna do procesu objednávání zboží na e-shopu.
8.4. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoli doplnit či jinak změnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době účinnosti předchozích VOP.
8.5. V případě, že by se některé ustanovení obchodních podmínek ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stalo, nastupuje namísto neplatných ustanovení
takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost či
účinnost ostatních ustanovení.
8.6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.6.2019

SU-servis, spol. s r. o.